Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Woord van leven augustus 2014
 

“Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven."    

Wijsheid van Jezus Sirach 28,2

        

Het Woord van leven is een tekst uit de bijbel. Het commentaar wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten.

De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd via drukpers, radio en televisie meer dan 26 miljoen mensen. Tevens is het in vele talen beschikbaar op internet. In het Nederlands verschijnt ook een speciale uitgave voor jongeren en kinderen

Jezus Sirach, een schriftgeleerde in Jeruzalem uit de tweede eeuw vóór Christus, spreekt hier over een onderwerp dat in de bijbel vaak voorkomt: God is barmhartig voor de zondaars en dat moeten wij ook zijn. God vergeeft omdat Hij zijn kinderen liefheeft zoals elke vader en elke moeder. En omdat Hij vader en moeder is, is het voor Hem niet genoeg zijn kinderen lief te hebben en te vergeven. Zijn grote wens is dat ze elkaar als broers en zussen behandelen. Universele broederschap, dat is het grote project van God met de mensheid.

Vaak vallen gezinnen uit elkaar omdat ze niet weten te vergeven. Oude gevoelens van haat houden muren in stand tussen mensen die familie zijn van elkaar, tussen sociale groepen, tussen volkeren.

Sommigen denken dat vergeven een zwaktebod is. Het tegendeel is waar. Vergeven is een teken van grote moed, het is echte liefde, omdat ze de meest belangeloze is. "Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?", zegt Jezus. Dat kan iedereen. En Hij voegt eraan toe: "Heb je vijanden lief".

Ook van ons wordt gevraagd om een barmhartige liefde voor al degenen die we in de loop van de dag ontmoeten, vooral voor hen die fouten maken. "Vergeef elkaar." De wederzijdse liefde vraagt als het ware om een wederzijds 'pact', namelijk altijd bereid zijn om elkaar te vergeven. Alleen zo kunnen we eraan bijdragen dat er een universele broederschap tot stand komt.

"Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven." Deze woorden herinneren ons er ook aan dat vergeving de voorwaarde is om van onze kant vergeving te kunnen ontvangen. Jezus zegt: "Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden" (Mt 7,2) en “Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden." (Mt 5,7) Wanneer ons hart door haat is verhard is het ook niet in staat om de barmhartige liefde van God te herkennen en aan te nemen.

Hoe kunnen we dit Woord van leven in praktijk brengen? Natuurlijk door te vergeven, wanneer er iemand zou zijn met wie we onszelf nog niet verzoend hebben. Maar dat is niet genoeg. We zullen ook in de verborgen hoekjes van ons hart moeten kijken om alle onverschilligheid of laatdunkendheid voor anderen uit de weg te ruimen.

Iedere morgen wil ik met nieuwe ogen kijken naar alle mensen die ik ontmoet, thuis, op school, op mijn werk, in de winkel. Ik wil geen acht slaan op wat in hun manier van doen niet goed is. Ik wil niet oordelen. Ik wil vertrouwen geven en altijd geloven en hopen. Ik wil iedere persoon benaderen met dit complete 'geheugenverlies' in mijn hart. En tijdens de dag wil ik een lompe behandeling of een houding van ongeduld beantwoorden met een verontschuldiging of een daad van vriendschap. Wanneer een ander mij zonder reden afwijst wil ik daar een houding van openheid en barmhartigheid tegenover stellen.

Wanneer ik dan het Onze Vader bid en Hem om vergeving vraag voor mijn fouten, kan ook mijn bede worden verhoord. Dan kan ik in vol vertrouwen zeggen: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was" (Mt 6,12).

Chiara Lubich

Bijbelcitaat uit NBV

Chiara Lubich (1920 - 2008) was de stichteres van de Focolarebeweging

        Contactadres voor het Woord van leven:                                         

Abdijlaan 16
5253 VP  Nieuwkuijk
domusaurea@focolare.nl  


 
« Vorige