Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Archeologisch onderzoek
 

Archeologisch onderzoek op terrein MariŽnkroon

In opdracht van de Focolarebeweging Nederland werd eind oktober 2007 een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In verband met de voorgenomen bouwactiviteiten op het terrein van de abdij MariŽnkroon werd op deze wijze zeker gesteld dat eventuele archeologische resten niet verloren gaan. De Focolarebeweging is doende op het terrein van de abdij een centrum van vorming, bezinning en dialoog te vestigen.

Proefsleuven
In de maanden april en mei 2007 werd op negen locaties een archeologisch vooronderzoek gedaan, gevolgd door een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (lange, smalle opgravingsleuven) in oktober en november 2007.

 

Resten van een gracht
De onderzoeken hebben geen steentijdvindplaatsen opgeleverd. Wel is gebleken dat er om de gebouwen een tweede gracht heeft gelegen. Op drie locaties zijn resten van een gracht gevonden. Op basis van de locatie en de vorm kan worden verondersteld dat twee van deze grachtresten deel uitmaken van waterlopen welke deel hebben uitgemaakt van een rechthoekige of vierkante omgrachting die behoort tot de voorburcht die aan de westzijde van de hoofdburcht was gelegen. Uit scherven kan men opmaken dat deze gracht in de 13de-14de  eeuw is gedicht.

Late Middeleeuwen
Verder werden greppels, (paal)kuilen, karrensporen en een mogelijke waterput aangetroffen. Een klein deel van deze sporen dateert mogelijk uit de prehistorie en Vroege Middeleeuwen, maar het grootste deel kan worden toegeschreven aan de Late Middeleeuwen.

Oordeel en advies van de provincie
De provincie Noord-Brabant heeft op 3 april 2008 naar aanleiding van het booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek een eindoordeel en advies gegeven.
Voor de bebouwing op twee plaatsen van de veronderstelde omgrachting uit de 13de-14de eeuw die het sporenniveau zal bereiken acht de provincie een archeologische opgraving noodzakelijk. De derde grachtlocatie betreft de kasteelgracht welke in 1934 is gedempt. De verstoring door het gebruik van een fundering door middel van geboorde grondvervangende palen acht de provincie acceptabel in relatie tot duurzaam behoud ter plekke van de archeologische waarden.
Gezien de kwaliteit van de aangetroffen sporen en vondsten, de beperkte omvang van de toekomstige verstoring en het feit dat de directe omgeving niet verder verstoord zal worden, wordt voor de overige locaties geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht.

Alert op aanwezigheid van archeologische resten
Zowel de aannemer als de Stichting Mariapoli Marienkroon realiseren zich dat zij werkzaamheden gaan uitvoeren op een unieke locatie en dat zij tijdens de grondwerkzaamheden alert dienen te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden. Bij het aantreffen van archeologische waarden zal hiervan melding worden gemaakt conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007.

Vondsten in de gracht
Tijdens renovatiewerkzaamheden van de toren in de jaren ī90 en recent bij het opschonen van de gracht in directe regio van de toren scherven, pijpen koppen en dergelijke gevonden. Het betreft voorwerpen uit de Nieuwe Tijd (1500 Ė heden). Op deze plek zijn er geen bouwplannen zodat eventuele archeologische resten hier niet bedreigd worden.

Meer info
Antoon van der Burgt
telefoon: 073-5113651

 
« Vorige