Spiritualiteit - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 

Spiritualiteit van de Focolarebeweging
Een spiritualiteit is een manier van beleven van het evangelie vanuit een bepaalde invalshoek. Die invalshoek is voor Focolare ‘eenheid’.

Een spiritualiteit die je alleen samen kunt beleven
Maandelijks wordt één zin uit het evangelie centraal gesteld: het Woord van leven. De ervaringen die ieder opdoet met het concreet maken van die zin worden uitgewisseld.

Het Woord van leven nodigt uit tot het in praktijk brengen van de evangelische liefde tot iedere naaste. Wanneer deze wederzijds wordt, kan een bijzondere ervaring worden opgedaan: “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18,20). 

Deze aanwezigheid van Christus schept eenheid in een christelijke gemeenschap, in al zijn veelvormigheid, en geeft de mogelijkheid om zout en licht te zijn in de wereld.

Woord
van leven
 
van deze maand

 Dossier
teksten van
Chiara Lubich

 
De kernpunten van de focolarespiritualiteit

Het evangelie in praktijk brengen Bij het lezen van het evangelie tijdens de lange uren in de schuilkelders, herontdekten Chiara Lubich en haar eerste vriendinnen het evangelie zin voor zin, speciaal de zinnen die spraken van de liefde. In het liefhebben van de naaste en van elkaar zagen zij een manier om te antwoorden op de liefde van God, die zij ontdekten als een liefhebbende Vader. Het had een merkbare maatschappelijke doorwerking in het door bombardementen geteisterde Trente. Het deed een gemeenschap ontstaan waarin spontaan de goederen circuleerden.

Jezus in het midden Al snel deed zich een nieuwe ontdekking voor als gevolg van het intensief beleven van de wederzijdse liefde. Het was alsof zich een aanwezigheid bij hen voegde die hen kracht gaf en hen innerlijk vervulde. Ze realiseerden zich dat het de aanwezigheid van Jezus was die op een geestelijke manier in het midden kwam naar de woorden: “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden” (Matteüs 18,20). Deze ervaring versterkte in hen de liefde voor de Eucharistie, het sacrament van liefde dat de aanwezigheid van Christus in ieder versterkt en daarmee de eenheid onder allen.

De verlaten Jezus De kern van het christendom ligt in het lijden, sterven, en verrijzen van Christus. De ontdekking dat dit mysterie een direct verband heeft het persoonlijk leven van iedere mens is van essentieel belang voor de Focolarebeweging. Het is de ontdekking geweest dat elke pijn, elke scheiding een geestelijke ontmoeting is met de verlaten Christus, en een doorgang kan zijn naar een nieuw moment waar wij iets van verrijzenis in ons leven ervaren, wanneer wij ook in die momenten niet ophouden onze naasten lief te hebben.

Allen één Een zin uit het evangelie van Johannes is van centrale betekenis binnen de Focolarebeweging: “Vader, mogen allen één zijn” (Johannes 17,21). De Focolarebeweging wil op basis van de evangelische liefde in dialoog met alle mensen en hoopt op die manier bij te dragen aan de broederschap en eenheid onder alle mensen.